top of page
 
Privacyverklaring van Lancis Legal & Risk Solutions BV

Wie zijn wij in het kader van de AVG?

Lancis Legal & Risk Solutions BV verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang hun taken toegang toe moeten hebben.Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren via ons e-mailadres info@lancis.be.

 

U kan ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

 

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Er worden door Lancis Legal & Risk Solutions BV geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

 

Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

 

de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond kan blijken, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking door Lancis Legal & Risk Solutions BV

Welke gegevens verzamelen wij (eventueel) van u:

  • Om te weten wie u bent:  naam en voornaam/rol/functie functie

  • Om u te contacteren: telefoonnummer/adres/ e-mailadres.

  • Aanvullend indien relevant : foto, CV, referenties uit uw netwerk.

  • Als u ons telefonisch contacteert, kan onze backoffice voor analyse doeleinden uw voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres noteren om een overzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Afhankelijk van het doel hebben wij bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. Door ons te contacteren en gebruik te maken van onze diensten gaan we impliciet uit van uw toestemming voor het verwerken van bovenstaande de gegevens met volgend doel:

  • als klant worden enkel voor onze dienstverlening noodzakelijke persoonsgegevens verzameld nl.  naam en voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

  • als leveranciers worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst verzameld nl. e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om samenwerking in goede banen te leiden.

  • als prospect door het doormailen of fysiek overhandigen van uw contactgegevens, noteren wij uw impliciete toestemming voor verwerking met oog op commerciële doeleinden.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen zonder uw toestemming.

Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen te verwezenlijken, de bewaartijd is steeds proportioneel in functie van het doel van de verwerking of binnen de wettelijk bewaartermijnen voor onze activiteiten.

Wat zijn mijn rechten ter bescherming van mijn persoonsgegevens?

 

U hebt steeds het recht op toegang, verbetering, verwijdering en beperking of verzet tegen het gebruik van van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor een eenvoudig verzoek doen via onze website.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben de nodige passende en technische beveiligingen binnen onze verwerkingssystemen om datalekken te vermijden.

Opgemaakt te Lier op 01/07/2019

bottom of page