top of page
Algemene Voorwaarden Lancis Legal & Risk Solutions BV 

 

Artikel 1. Dank voor het bezoeken van de website van Lancis Legal & Risk Solutions BV. 

De informatie die u hierop kan terugvinden, wordt u kosteloos ter beschikking gesteld ten gevolge van uw bezoek en wordt regelmatig bijgewerkt.

U kan uit de weergegeven informatie geen juridische gevolgen afleiden aangezien de informatie indicatief is  zonder enige garantie omtrent volledigheid en accuraatheid. 

Onze website is erop gericht om u bepaalde informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten. Dit betreft louter basisinformatie. Voor het vervolledigen van die informatie kan u Lancis Legal & Risk Solutions BV steeds contacteren.

Lancis Legal & Risk BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan haar enige aansprakelijkheid ten laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. Lancis Legal & Risk Solutions BV heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gegevens en informatie op websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links.

Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, onder Belgisch recht.

Artikel 2.Onze maatschappelijke benaming is Lancis Legal & Risk Solutions BV, wij gebruiken als handelsbenaming in het handelsverkeer de afgekorte naam LANCIS. Verder op deze website zal LANCIS gelijk staan aan Lancis Legal & Risk Solutions BV. Dit zijn de algemene voorwaarden van Lancis Legal & Risk Solutions BV, maatschappelijke zetel te 2500 Lier , Guido Gezellelaan 31.

Activiteiten: zakelijke juridische dienstverlening voor ondernemingen , vrije beroepen en particulieren.

Ondernemingsnummer 0728816725.

Artikel 3. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een individuele schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op offerte of samenovereenkomst tussen LANCIS en haar klant. In het geval van tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke samenwerkingovereenkomst, maar enkel beperkt tot die bedingen waar er tegenstrijdigheid is.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden van LANCIS impliceert dat de klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 4. De prijzen die van toepassing zijn op de dienstverlening, zijn deze van de door laatst meegedeelde offerte of bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 5. Alle offertes van LANCIS zijn vrijblijvend. Tussen LANCIS en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van de zaakvoerder van LANCIS  van een orderbevestiging of samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 6. De klant is verplicht om de door LANCIS geleverde diensten op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien opdat de werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Eventuele tekortkomingen of opmerkingen op de dienstverlening gebreken moeten binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk aan LANCIS worden gemeld. Tenzij LANCIS en de klant anders zouden overeenkomen, mag LANCIS diensten leveren op de maatschappelijke zetel van de klant of op het kantoor van LANCIS. De volledige opdracht dient bijgevolg niet op locatie van de klant te worden uitgevoerd. 

Artikel 7. De klant zal de verplaatsingskosten naar de plaats van opdracht  betalen voor diensten onder de 500 euro exclusief BTW.

Artikel 8. De facturen van LANCIS zijn betaalbaar op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Indien de bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten om de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant die één termijn niet naleeft, het voordeel van de gespreide betaling verliezen. Betalen die de klant aan LANCIS verricht worden in eerste instantie aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten en pas nadien op de intresten en de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 9. LANCIS heeft het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van LANCIS niet nakomt.

 

Artikel 10. Indien LANCIS of haar klant een van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. Hierbij is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de waarde van de bestelde diensten van toepassing.

Artikel 11. Bij laattijdige betaling zal de schuldenaar een vergoeding van 10% op de hoofdsom moeten betalen ter dekking van de buitenrechtelijke invorderingskosten.

Artikel 12. LANCIS is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten die werden begaan door haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de professionele activiteiten. LANCIS zelf is slechts aansprakelijk in het geval van opzettelijke fout, bedrog en/of fraude.

Artikel 13. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van LANCIS een loutere middelenverbintenis behelst..

Artikel 14. Het is niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van LANCIS de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

Artikel 15. Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u in onze Privacy Policy

Artikel 16. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch Recht.

bottom of page